X

REGULAMIN I KLAUZULA INFORMACYJNA TURBOJULITA - RODO


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

TURBOJULITA

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.turbojulita.com prowadzony jest przez Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688380, NIP: 8943110574, REGON 367879025, adres e-mail: biuro@turbojulita.pl.

2. Serwis umożliwia zapoznanie się z informacjami o produktach znajdującym się w katalogu produktów.

3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Turbojulita, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawarcia umowy sprzedaży, także tryb postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy.

5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Turbojulita, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Przedstawiony w serwisie katalog produktów ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a.  Kodeksu cywilnego;

b.  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

c.  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

d.  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Usługodawca umożliwia korzystanie z serwisu i składanie zamówień na terenie Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że zamówienia pochodzące od Konsumentów, gdzie miejsce dostawy jest poza granicami Polski realizowane będą            wyłącznie poprzez osobisty odbiór Produktu przez Konsumenta pod adresem ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław lub jego wysyłkę na adres dostawy na terenie Polski.

 

II.  DEFINICJE

1.  FORMULARZ ZAPYTANIA O CENĘ - formularz dostępny na stronie internetowej serwisu, umożliwiający złożenie zapytania o cenę konkretnego produktu lub wyceny usługi na regenerację.

2.  KONSUMENT - (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3.  PRZEDSIĘBIORCA - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.  REGULAMIN - niniejszy regulamin serwisu znajdującego się pod adresem wwww.turbojulita.com/pl/page/3

5.  SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem wwww.turbojulita.com., który zawiera katalog produktów oraz umożliwia złożenia zapytania o cenę lub wycenę usługi.

6.  USŁUGODAWCA - Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688380, o kapitale zakładowym 4.200.000,00 - w całości wpłaconym,: NIP: 8943110574, REGON 367879025, adres e-mail: biuro@turbojulita.pl.

7.  UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i korzystająca z serwisu.

8.  KONTO – to indywidualnie udostępniony panel udostępniony w ramach serwisu, oznaczona nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach serwisu.

9.  KONTO B2B - to indywidualnie udostępniony panel udostępniony w ramach serwisu, oznaczona nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Przedsiębiorcę, zainteresowanego nabywaniem Produktów w ilości hurtowej, w którym gromadzone są dane podane przez niego a oraz informacje o czynnościach w ramach serwisu

10. PRODUKT –  towar znajdujący się w Katalogu Produktów, który może być przedmiotem umowy sprzedaży, obejmujące części nowe lub zregenerowane.

11. USŁUGA – świadczenie usługi regeneracji Towarów dostarczanych przez Klienta (turbosprężarki, filtry DPF i FAP, wtryskiwacze CommonRail).

12. TOWAR - przedmioty dostarczane przez Klienta będące przedmiotem regeneracji.

13. UMOWA SPRZEDAŻY -  umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

14. UMOWA NA REGENERACJĘ - umowa o świadczenie usługi regeneracji Towaru zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

15. KLIENT - to Użytkownik, z którym zawarta została Umowa Sprzedaży lub Usługa regeneracji, zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

16. DZIEŃ ROBOCZY - dzień od poniedziałku do piątku, obejmujący godziny od 08:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. SPRZEDAWCA - Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688380, o kapitale zakładowym 4.200.200 - w całości wpłaconym,: NIP: 8943110574, REGON 367879025, adres e-mail: biuro@turbojulita.pl.

 

III.  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu poprzez:

a.  przeglądanie Katalogu Produktów wraz z ich opisem, zastosowaniem oraz zdjęciem poglądowym,

b.  złożenie Zapytania o cenę produktu z katalogu znajdującego się w serwisie i odrzucenie oferty cenowej złożonej przez Usługodawcę lub złożenie zamówienia.

c.  złożenie indywidualnego Zapytania o wycenę Usługi regeneracji turbosprężarki i odrzucenie oferty cenowej usługi złożonej przez Usługodawcę lub złożenie zamówienia.

d.  wymiany przy zakupie Produktu.

e.  przeglądanie treści na blogu.

f.  dla konta B2B- przeglądanie Katalogu Produktów i składania zamówień.

2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom nieodpłatnie założenie Konta w serwisie.

3. Przeglądanie Katalogu produktów, złożenie Zapytań i przeglądanie treści bloga nie wymaga zakładania Konta.

4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu Katalogu produktów, wysłania Zapytania o cenę lub wycenę usługi regeneracji, przeglądania treści na blogu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z nich przez Użytkownika lub wysłania zapytania.

2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na założeniu konta użytkownikom zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Przeglądanie produktów na stronie serwisu, wysłanie zapytania o cenę lub zapytania o wycenę regeneracji nie wymaga zakładania konta.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a.  komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b.  dostęp do poczty elektronicznej,

c.  przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

d.  włączenie w przeglądarce Javascript.

5. Użytkownik w przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza z zapytaniem o cenę produktu lub wycenę usługi zobowiązany jest do podania tylko swoich i zgodnych z rzeczywistością danych. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.

6. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i nie naruszający praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.

7.  Użytkownik gdy na skutek jego działań powstała szkoda u osób trzecich, zobowiązany jest zaspokoić wszelkie ich roszczenia kierowanych wobec Usługodawcy, a powstałych w związku działaniami Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

 

V.  ZAŁOŻENIE KONTA

1. Konto umożliwia wprowadzenie, zachowanie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie zapytań oraz przeglądanie historii zapytań, składania zamówień i jej historii, dodawanie, edycję oraz zapisanie kilku adresów na potrzeby wysyłki produktu, możliwość wprowadzenia na własne potrzeby danych do faktury,a także z korzystania z innych funkcjonalności zastrzeżonych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

2. Konto B2B umożliwia wprowadzenie, zachowanie lub modyfikację danych, umożliwia swobodny dostęp do cen Produktów oraz przeglądanie historii zamówień, składania zamówień, dodawanie, edycję oraz zapisanie kilku adresów na potrzeby wysyłki produktu, możliwość wprowadzenia na własne potrzeby danych do faktury,a także z korzystania z innych funkcjonalności zastrzeżonych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

3. W celu umożliwienia Użytkownikowi - założenia konta w serwisie należy:

a.  wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.turbojulita.com

b.  zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,

c.  kliknąć przycisk „Zarejestruj”,

d.  potwierdzić zgłoszenie poprzez aktywowanie odnośnika znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail.

e.  dla Konta B2B - zaznaczenie okienka o wyrażenia chęci posiadania konta dla Klienta hurtowego.

4. Administrator zastrzega możliwość ograniczenia dostępu do rejestracji konta B2B wyłącznie dla zweryfikowanych i przez niego wybranych Przedsiębiorców, na podstawie podanych w formularzu rejestracyjnym danych. W przypadku odmowy założenia konta B2B, Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora z tego tytułu.

5. Z chwilą nadania Użytkownikowi dostępu do konta przez Usługodawcę zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Usługa założenia Konta (w tym Konta B2B) świadczona jest nieodpłatnie.

7. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Konta w serwisie poprzez samodzielnie usunięcia konta w serwisie (o ile taka funkcjonalność jest udostępniona) lub przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@turbojulita.pl.

8. Użytkownik ma obowiązek zachowania w poufności dane autoryzujące dostęp do Konta w serwisie w postaci loginu i hasła dostępowego i nie ma prawa udostępniania tych danych osobom trzecim.

 

VI. WARUNKI SKŁADANIA ZAPYTANIA O CENĘ LUB WYCENY INDYWIDUALNEJ USŁUGI REGENERACJI

1. W celu złożenia zapytania o cenę produktu znajdującego się w Katalogu należy:

a.  zalogować się na swoje konto lub wypełnić formularz zapytania o cenę podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,

b.  wybrać produkt/y będące przedmiotowemu zapytania o cenę

c.  kliknąć symbol koszyka lub “Dodaj do zapytania”

d.  kliknąć przycisk „Zapytaj o wycenę”

2. W celu złożenia zapytania o wycenę indywidualnej usługi regeneracji należy:

a.  zalogować się na swoje konto lub wypełnić formularz zapytania o cenę podając następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,

b.  podać niezbędne informacje będące przedmiotem zapytania o cenę

c.  kliknąć przycisk „Zapytaj o wycenę”

3. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymania zapytania i w terminie 2 dni roboczych od złożenia zapytania przedstawia Użytkownikowi propozycję cenową produktu/ów, które dotyczy indywidualne zapytanie, lub wycenę regeneracji turbosprężarki. Link do propozycji jest wysyłany na adres mailowy podany w formularza zapytania lub na konto zarejestrowanego Użytkownika. W przypadku złożenia zapytania w dni ustawowe wolne od pracy, link z ofertą zostanie przesłany w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych.

4. Link z propozycją cenową i jej treść jest ważna 5 dni roboczych od dnia przesłania go na adres mailowy Użytkownika.

5. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z przyjęciem propozycji cenowej i zawarciem umowy.

6. Odrzucenie oferty cenowej nie powoduje żadnych konsekwencji dla Użytkownika.

7. Propozycja cenowa na usługę regeneracji może ulec zmianie po dostarczeniu Towaru przez Klienta.

 

VII. WYMIANA (ZWROT KAUCJI)

1. Możliwość wymiany, a co za tym idzie zwrotu kaucji ma zastosowanie do zakupionych w serwisie Produktów w postaci turbin lub filtrów DPF przez Klientów, którzy zdecydowali się na oddanie starych używanych turbin lub filtrów DPF Sprzedawcy.

2. Istota wymiany polega na sprzedaży Klientowi przez Sprzedawcę Produktu regenerowanego lub nowego przy jednoczesnej możliwości dokonania przez Klienta zwrotu posiadanej, używanej/starej turbiny lub filtra DPF.

3. Zwrot zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jeżeli łącznie spełnione zostaną poniższe warunki:

3.1. zwracana turbina lub filtr DPF posiada tożsamy lub równoważny kod jak zakupiony Produkt (kod Produktu każdorazowo podawany jest w jego opisie na Stronie Internetowej);

3.2. dostarczenie używanej/starej turbiny zostanie dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu Produktu (przez dostarczenie należy rozumieć odbiór używanej/starej turbiny lub filtra DPF przez Sprzedawcę a nie jego nadanie przez Klienta); dostarczenie filtra DPF musi nastąpić do Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia.

3.3. używana/stara turbina lub filtr DPF są wolne od istotnych/uniemożliwiających ich dalsze wykorzystanie uszkodzeń mechanicznych, kompletne o fabryczne elementy montażowe, nieposiadające śladów rozbierania, dodatkowo filtry DPF nie mogą być zamiennikami innych producentów.

4. Używana/stara turbina lub filtr DPF mogą zostać dostarczone osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do siedziby Sprzedawcy przy ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław. W treści przesyłki należy podać numer zamówienia Produktu, z którym związany jest zwrot.

5. W przypadku otrzymania turbiny lub filtra DPF po terminie lub niespełniających wymogów wskazanych powyżej Klient zostanie należycie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Weryfikacja zostanie dokonana przez Turbojulita w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania używanej/starej turbiny lub filtra DPF.

6. Przy składaniu zamówienia Klient jest informowany o wartości kaucji jaka zostanie uiszczona na jego rzecz w razie uznania zwrotu. Koszty dostarczenia używanej/starej turbiny lub filtra DPF do Turbojulita nie będą zwracane. [KP4]

7. Zwrot wartości kaucji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał zapłaty za Produkt regenerowany, o ile inny rachunek bankowy nie zostanie wskazany przez Klienta przy zwrocie. Za datę zwrotu uznaje się datę obciążenia kwotą zwrotu rachunku bankowego Turbojulita.

 

VIII. SPRZEDAŻ PRODUKTU LUB USŁUGI

1. Moment złożenia Zamówienia uznaje się za zawarcie Umowy (lub Usługi na regenerację), skutkujące obowiązkiem zapłaty.

2. Potwierdzenia akceptacji propozycji cenowej lub złożenia zamówienia dokonuje Użytkownik poprzez wybranie przycisku oznaczonego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca na wskazany przez Klienta przesyła adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi.

3. Ceny wskazane w propozycji cenowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Użytkownik jest informowany w propozycji cenowej w tym także w chwili złożenia zamówienia. W przypadku gdy Klient zdecyduje na wymianę, do ceny zostanie doliczona kaucja zgodnie z rozdziałem VII.

4. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na podany adres e-mail w złożonym zamówieniu.

A. Sprzedaż

1. Klient po zawarciu umowy sprzedaży Produktu/ów może skorzystać z następujących metod płatności:

A. płatność przy odbiorze

B. płatność za pobraniem ( tylko dla dostaw na terenie RP).

C. płatność przelewem na konto sprzedawcy

D. indywidualnie uzgodniony.

2. W przypadku wyboru przez Klienta:

A. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

B. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

C. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

B. Usługa regeneracji

1. Usługa dotyczy Towaru dostarczonego oraz będącego własnością Klienta w celu naprawy i odnowienia (regeneracji) lub Towaru należącego do Sprzedawcy

2. Dostarczenie towaru będącego przedmiotem usługi do Sprzedawcy następuje na we własnym zakresie przez Klienta.

3. Celem usługi jest, w zależności od stanu towaru Klienta, próba doprowadzenie go do stanu użyteczności i funkcjonalności odpowiadającemu nowemu produktowi, uwzględniając że części zamienne mogą pochodzić od innego producenta oraz zastrzegając że części zamienne użyte do wykonania usługi są zgodne z przeznaczeniem do konkretnego Towaru.

5. Przesłana propozycja cenowa regeneracji może ulec zmianie po dostarczeniu Towaru do Sprzedawcy i weryfikacji jego stanu technicznego oraz zakresu czynności niezbędnych do jego regeneracji. W takim przypadku, Sprzedawca zobowiązuje się przed podjęciem jakichkolwiek działań do poinformowania Klienta telefonicznie oraz mailowo o cenie Usługi i uzyskania akceptacji przez Klienta na dodatkowe koszty.

6. W przypadku wystąpienia trudności związanych z wyceną usługi Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mail z Klientem składającym zapytanie.

7. Termin realizacji wykonania Usługi jest wskazywany w propozycji cenowej. W przypadku gdy termin ten nie może zostać dochowany Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Klienta oraz wskazać kolejny termin realizacji.

8. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

E.  płatność gotówką przy odbiorze,

F.  płatność za pobraniem (tylko dla dostaw na terenie RP).

G.  płatność przelewem na konto sprzedawcy.

9. W przypadku wyboru przez Klienta:

D.  płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Usługi - w przeciwnym razie zamówienie na regenerację zostanie anulowane,

E.  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

F.  płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 

IX. DOSTAWA

1. Dostawa odbywa się na terenie Polski a dla Klientów niebędących Konsumentami także na terenie Unii Europejskiej.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu lub regenerowanego Towaru:

a.  przesyłka kurierska Inpost,

b.  przesyłka kurierska DHL,

c.  odbiór osobisty dostępny pod adresem: Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-215 Wrocław w godzinach 7-16.

3. Produkt lub regenerowany Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu lub regenerowanego Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy Sprzedawcy,

b.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Produktu Klientowi - będącego Przedsiębiorcą lub przewoźnikowi na Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem i Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu i Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Klienta- Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu lub Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

2) przyjęcie przesyłki z Produktem i Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

6. O gotowości Produktu lub Towaru do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Przyjęcia oferty adres poczty elektronicznej Klienta. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.  w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy świadczenia usług regeneracji, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. W sytuacji, gdy konsument po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania usługi regeneracji, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy.

 

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@turbojulita.pl lub pisemnie na dane adresowe Usługodawcy.

a.  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

b.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia.

c.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób

2. Reklamacją związana z zawarciem Umowy Sprzedaży lub Usługą regeneracji Klient może w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub wykonanej usługi Klient składać w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@turbojulita.pl lub pisemnie na dane Sprzedawcy

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

6. Klient, będący Konsumentem który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt lub Towar adres: Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. ul. D. Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

7. Zwracany Produkt powinien być kompletny, tj. wyposażony w fabryczne elementy oraz powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń charakterystycznych dla wypadku.

 

XII. GWARANCJA

1. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty oraz na usługę regeneracji turbosprężarki oraz na części zamienne wykorzystane do regeneracji.

2. Okres i zakres obowiązywania gwarancji, uzależniony jest od danego rodzaju Produktu lub usługi. Dokument gwarancyjny przesyłany jest przez Sprzedawcę wraz z Produktem lub zregenerowanym Towarem. Uprawnienie z gwarancji dla Konsumenta przysługuje niezależnie od uprawnień z rękojmi.

3. Procedura zwrotu, w ramach udzielonej gwarancji, przebiega na zasadach opisanych w powyższym rozdziale, z zastrzeżeniem, że dostarczenie produktu lub Towaru di Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.

 

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.turbojulita.com korzystają z ochrony przewidziane przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o własności intelektualnej.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.turbojulita.com, bez zgody Usługodawcy.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej serwisu pod adresem www.trubojulita.com należą do ich Usługodawcy i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej serwisu pod adresem www.turbojulita.com użyte są w celach informacyjnych.

 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie

4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami:

A.  za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

B.  w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z systemem serwisu,

C.  za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

D.  za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

E.  za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w serwisie.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży Usługi regeneracji, nie więcej jednak niż do kwoty 3.000 zł. Turbojulita ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

 

XV. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

I.      przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

II.    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

III.   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 

IV.   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

V.    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

VI.  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1. a.a     prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

1. a.b     prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

1. a.c     prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

1. a.d     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

1. a.e     prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. Szczegółowe zasady ochrony danych obowiązujące w serwisie określa klauzula informacyjna.

 

XVI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XVII. COOKIES

1. Usługodawca na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które serwis internetowy lub strona internetowa wysyła do urządzenia Użytkownika, gdy łączy się z internetem za pomocą komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie witryn internetowych. Pliki cookies są przechowywane w pamięci urządzenia, dzięki czemu po ponownych odwiedzinach strony lub serwisu internetowego, ich zawartość wyświetli się poprawnie

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w serwisie pliki cookies wykorzystujemy m. in. w celu:

• dostosowania serwisu internetowego do preferencji użytkowników,

• ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

• zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa,

• pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu; dane z plików technicznych i analitycznych nie umożliwiają nam personalnej identyfikacji użytkownika, tylko w przypadku wypełnienia formularza pożyczki dane z plików analitycznych w połączeniu z podanymi przez Państwo danymi mogą stanowić dane osobowe

3. Przy pierwszej wizycie Usługodawca zwraca się o wyrażenie zgody na użycie cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, informujemy, że brak zgody pliki cookies tj. wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i może wpłynąć na sposób wyświetlania się treści umieszczonych w serwisie i ograniczyć niektóre jego funkcjonalności.

5. Korzystanie ze strony wiąże się z również przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik strony. Logi przechowywane są na serwerze

6. Dane zapisywane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Usługodawcę w celu identyfikacji Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik wypełni formularz zgłoszeniowy pożyczek dopiero jest możliwa jego identyfikacja

7. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Strony a ich zawartość poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane w związku z korzystaniem z serwisu, a także zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Użytkownicy (w tym Klienci) serwisu podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie serwisu przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Portal.

4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:

Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu,

Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1 …………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………..…

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………………….

 

Podpis konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………….

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data ……………………………………………………………………………………………..

 

(*) niepotrzebne skreślić


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNYPoniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usług za pośrednictwem serwisu www.turbojulita.com

 

1. Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688380, o kapitale zakładowym 4.200.000- w całości wpłaconym,: NIP: 8943110574,  REGON 367879025, adres e-mail: biuro@turbojulita.pl.

2. Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@turbojulita.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W celu nawiązania i kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży naszych Produktów lub świadczenia usług regeneracji Towarów, w tym również prowadzenia konta w za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.turbojulita.com potrzebujemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, dane firmy, dane korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawiania dokumentów księgowych NIP i realizacji płatności w szczególności numer rachunku bankowego).

4. Cel i podstawa przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

 

Ustalenie Państwa tożsamości lub danych Państwa firmy przed nawiązaniem współpracy przy (np. przy zakładaniu konta w naszym serwisie lub na etapie składania zapytania i zamówienia), w tym także ustalenie miejsca dostawy naszych produktów, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Kontaktujemy się z Państwem pod podanym przez Państwo adresem e-mail lub numerem telefonu aby np. przesłać Państwu w odpowiedzi na Państwa zapytanie propozycję cenową, potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także w celu prowadzenia korespondencji i bieżącego kontaktu w związku z składanymi zamówieniami lub zapytaniami o cenę.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Przetwarzamy Państwa dane w celu obsługi zapytań i reklamacji przekazywanych do serwisu, informowania o jego funkcjonalnościach. Również prowadzimy badania i analizy pod względem funkcjonalności serwisu i prowadzenia jego statystyk. Przetwarzamy Państwa dane w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora. Przetwarzamy dane w ramach serwisu w celu bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom. Przetwarzanie konieczne jest również dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – będziemy wysyłać informacje handlowe na Państwa maila ( zgoda na newsletter).5. Profilowanie.

Państwa dane nie są przez nas profilowane.

6. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe.

Dbamy  o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, Państwa dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, ale także kurierom.

7. Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, np. USA. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli są Państwo naszymi Klientami lub Użytkownikami konta w serwisie Państwa, lub zwracaliście się do nas z zapytaniami o cenę, dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio na czas realizacji usługi (posiadania konta w serwisie) czy też realizacji zamówień lub wysłania propozycji cenowej, po jej zakończeniu lub zrealizowaniu zamówienia lub odesłania propozycji cenowej przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

9. Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Państwem celem prowadzenia konta w serwisie, odesłanie propozycji cenowej na wysłanie do Nas zapytanie i realizacji zamówienia. W takim przypadku niepodanie danych obligatoryjnych może skutkować odmową zarejestrowania konta na Platformie i niemożnością wysłania propozycji cenowej i złożenia zamówienia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

10. Przysługujące Państwu prawa

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

11. Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.